Głowna treść

#ZaprojektujMY Kraków – wnioski z raportu końcowego

#ZaprojektujMY Kraków – wnioski z raportu końcowego

Dostępny jest już prawie 100-stronicowy raport końcowy z ubiegłorocznych konsultacji z mieszkańcami na temat nowego studium uwarunkowań #ZaprojektujMy Kraków.

Od października krakowianie brali udział w pięciu tematycznych obszarach – na temat dziedzictwa kulturowego miasta, komunikacji i infrastruktury, debatowali o tym, jak chcieliby mieszkać i pracować w Krakowie, a także czy można pogodzić rozwój miasta i ochronę przyrody. 

W końcowym dokumencie znalazły się wszystkie te zagadnienia, które można uznać za szczególnie ważne dla uczestników konsultacji, gdyż zgłaszano je wielokrotnie i poruszano na różnych spotkaniach.

Wątki, które pojawiały się najczęściej, to m.in. postulat miasta 15-minutowego, wartość krajobrazu kulturowego, rozwój terenów zielonych, dylematy związane z rozwojem zabudowy mieszkaniowej, usprawnienie komunikacji publicznej, systemowe planowanie miasta, zrównoważona turystyka czy wreszcie zielone korytarze do przemieszczania się po mieście.

W raporcie znajdziemy szczegółowe podsumowanie opinii, zgłaszanych przez uczestników podczas każdego ze spotkań oraz za pomocą formularza.

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem drugiej części dokumentu studium, tj. kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzennego. Zostaną w niej wykorzystane wnioski i sugestie z konsultacji. Następnie, po uzyskaniu wymaganych opinii i uzgodnień, projekt studium zostanie wyłożony do publicznego wglądu.

Zgodnie z harmonogramem, planowany termin rozpatrzenia wniosków oraz wyłożenia projektu studium do publicznego wglądu przewidziano na drugą połowę 2022 r. W okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu studium, będzie można zapoznać się z jego ustaleniami i zgłaszać ewentualne uwagi.

Organizatorem konsultacji był Wydział Planowania Przestrzennego UMK, a działania konsultacyjne oraz raport został opracowany przez Centrum Doradztwa Strategicznego sc.

Z wnioskami mieszkańców zawartymi w raporcie można zapoznać się tutaj.

 

Logo miasta Krakowa

 

Rada i Zarząd Dzielnicy V Krowodrza
pl. Inwalidów 6
30-033 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax. 
(012) 636-95-95
e-mail 
rada@dzielnica5.krakow.pl

godziny przyjmowania mieszkańców:
10:00 -14:00

Herb Krowodrzy