Głowna treść

Plan Zarządzania Miejscem Światowego Dziedzictwa UNESCO dla Historycznego Centrum Krakowa

Konsultacje społeczne dotyczące projektu dokumentu pn. „Plan Zarządzania Miejscem Światowego Dziedzictwa UNESCO dla Historycznego Centrum Krakowa” /na lata 2022-2030/

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców Krakowa oraz zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu dokumentu pn. „Plan Zarządzania Miejscem Światowego Dziedzictwa UNESCO dla Historycznego Centrum Krakowa” /na lata 2022-2030/.

Konsultacje prowadzone są przez Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego wspólnie z Autorami dokumentu we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia na podstawie uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Konsultacje przeprowadzane będą w dniach: 28 stycznia – 18 lutego 2022 r.

W ramach konsultacji zaplanowano:

  1. Spotkanie on-line dla mieszkańców w dniu 8 lutego 2022 roku o godzinie 16.00 – 17.00
  2. Dyżury konsultacyjne eksperta w dniu: 7 lutego 2022 roku w godzinach 15.00-17.00 oraz w dniu 9 lutego 2022 roku w 12.00-14.00   pod numerem telefonu 12 6161929.
  3. Możliwość wypełnienia ankiety konsultacyjnej w czasie trwania konsultacji społecznych tj. w dniach 28 stycznia – 18 lutego 2022 roku.

Link do spotkania on-line, ankieta konsultacyjna oraz materiały merytoryczne są dostępne na stronach internetowych: Biuletynu Informacji Publicznej bip.krakow.pl oraz www.obywatelski.krakow.pl

 

Logo miasta Krakowa

 

Rada i Zarząd Dzielnicy V Krowodrza
pl. Inwalidów 6
30-033 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax. 
(012) 636-95-95
e-mail 
rada@dzielnica5.krakow.pl

godziny przyjmowania mieszkańców:
10:00 -14:00

Herb Krowodrzy