Głowna treść

Najczęstsze pytania

Krakowskie Centrum Muzyki, czyli siedziba orkiestr miejskich, która ma powstać w Cichym Kąciku, to inwestycja, która budzi duże zainteresowanie mieszkańców i środowiska artystycznego, a także wiele pytań.

Dotyczą one samego obiektu i jego lokalizacji, potrzeb orkiestr miejskich, planowanych funkcji, a część wiąże się z rezygnacją miasta ze współpracy z województwem w zakresie wspólnego wybudowania podobnego obiektu na Grzegórzkach. Zebraliśmy najczęściej zadawane pytania  ̶  przez mieszkańców, radnych i dziennikarzy. Odpowiedzieli na nie przedstawiciele miasta zaangażowani w przygotowanie i realizację inwestycji.

Inwestycja w Cichym Kąciku

1. Na jakim etapie jest inwestycja wybudowania Krakowskiego Centrum Muzyki w Cichym Kąciku?

Analiza sektora muzycznego. Miasto opracowało analizę sektora muzycznego i zbadało popyt na muzykę klasyczną w Krakowie, biorąc pod uwagę najważniejsze istniejące centra, sale koncertowe, inicjatywy, festiwale, ośrodki edukacji muzycznej. Opracowanie wykazało, że ze względu na swoją specyfikę, środowisko Akademii Muzycznej, liczbę osób zatrudnionych w branży muzycznej, liczbę orkiestr zawodowych i amatorskich, scenę kompozytorską, mocne środowisko muzyki dawnej, a także współczesnej i nowej, liczbę chórów i zespołów (zarówno zawodowych i amatorskich) Kraków potrzebuje kilku silnych ośrodków muzycznych.

Wytyczne konkursowe. Na podstawie analizy wypracowaliśmy koncepcję funkcjonowania kompleksu muzycznego w Cichym Kąciku oraz wytyczne do konkursu architektoniczno-urbanistycznego. Wytyczne te powstawały w oparciu o wskazania orkiestr formułowane przy konkursie architektonicznym dotyczącym obiektu planowanego na Grzegórzkach, przy ul. Skrzatów. Zostały one uaktualnione o obecny kontekst i wyniki analizy. Przeprowadzenie konkursu powierzyliśmy Krakowskiemu Oddziałowi Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Międzynarodowy konkurs na koncepcję. 12 sierpnia 2020 r. Agencja Rozwoju Miasta Krakowa (ARMK) we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Kraków (SARP) ogłosiła międzynarodowy, dwuetapowy, realizacyjny konkurs architektoniczno-urbanistyczny, którego celem było uzyskanie najlepszego rozwiązania dla budynku Krakowskiego Centrum Muzyki przy ul. Piastowskiej w Krakowie.

2. Jaki jest horyzont czasowy inwestycji w Cichym Kąciku?

Miasto chciałoby zakończyć inwestycję w Cichym Kąciku do końca 2023 r.

3. Dlaczego parking na potrzeby inwestycji w Cichym Kąciku powstaje osobno?

Dla efektywności procesu inwestycja została podzielona na trzy etapy: realizacja obiektów muzycznych, realizacja otoczenia z funkcjami i równolegle realizowana jest inwestycja parkingu na 250 miejsc, zgodnie z warunkami Miejscowego Planu Zagospodarowania.

Konkurs na koncepcję

1. Jak wyglądał konkurs na koncepcję budowy kompleksu muzycznego w Cichym Kąciku?

Miasto we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Kraków ogłosiło dwuetapowy międzynarodowy konkurs na koncepcję kompleksu muzycznego w Cichym Kąciku. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem; do udziału zostało zaproszonych 42 uczestników. W pierwszym etapie zostało złożonych 25 opracowań studialnych. Do drugiego etapu zakwalifikowano trzy prace studialne. Zgodnie z decyzją sądu konkursowego pierwszą nagrodę zdobył projekt autorstwa Jarosława Kutniowskiego, Marka Dunikowskiego, Aleksandry Dzienniak i Mateusza Dudka z grupy BE DDJM Architekci sp. z o.o. z Krakowa. Projekt przewiduje realizację obiektu w zakładanej kwocie. Zwycięski projekt otrzymał nagrodę pieniężną w wysokości 100 tys. zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie na podstawie pracy konkursowej kompleksowej dokumentacji projektowej. Zwycięska firma projektowa ma 18 miesięcy na sporządzenie kompletnej dokumentacji.

2. Dlaczego wybrano koncepcję grupy BE DDJM Architekci sp. z o.o.?

Uzasadnienie jury konkursowego brzmi następująco: Pierwszą nagrodę przyznano za wyrazistość formalną zwartego układu bryły projektowanego obiektu Krakowskiego Centrum Muzyki, ukształtowaną z zastosowaniem założeń opartych na klasyce wzorca tego typu budynku zawierającego dobrze przemyślany układ współpracujących ze sobą elementów traktów funkcjonalnych budynku. Zapewnia to zarówno sprawne funkcjonowanie, jak i daje znakomity potencjał możliwości etapowania przy realizacji.

Zwycięska praca, oprócz wysokiego poziomu merytorycznego, praktycznie spełnia wszystkie kryteria założone przez miasto, co potwierdził Krzysztof Kiendra, przewodniczący sądu konkursowego po odczytaniu werdyktu jury.

Funkcjonalność i akustyka obiektu

1. Jakie będą parametry funkcjonalne kompleksu w Cichym Kąciku?

Zgodnie z Projektem Funkcjonalno-Użytkowym i założeniami konkursu na działce o powierzchni 2 ha powstanie: nowoczesna sala koncertowa z widownią na 1000 miejsc, wyposażona w scenę dla 120 muzyków i balkon mogący pomieścić 80-osobowy chór, aula na 300 osób, trzy wielofunkcyjne sale prób, garderoby oraz biura miejskich orkiestr, a także przestrzeń kreatywna z miejscem na edukację muzyczną. W obiekcie zostaną wykorzystane najlepsze światowe rozwiązania urbanistyczne, architektoniczne, akustyczne i funkcjonalne.

2. Czy mamy gwarancję dobrej akustyki?

Dokładamy szczególnej uwagi, by obiekt miał doskonałe parametry akustyczne, techniczne i technologiczne, w tym pod względem wyposażenia w narzędzia służące rejestracji i nagraniom wydarzeń w wersji audio, video. Zwycięski projekt przygotował zespół w składzie: Jarosław Kutniowski, Marek Dunikowski, Aleksandra Dzienniak i Mateusz Dudek we współpracy z Aleksandrą Śliwą, Natalią Burnagiel, Maksymem Butą. Architekci konsultowali projekt z profesorem Dietmarem Eberle. Projekt akustyki przygotowała firma Muller‑BBM (prof. Karlheinz Muller, Petra Nies), instalacji MK Janura, a konstrukcji firma GSBK. Zespół ten współtworzył architekturę i doskonałe parametry Europejskiego Centrum Muzyki im. Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach, obiektu uważanego za wzorcowy, jeśli chodzi o zastosowaną szlachetność materiałów i klasyczną akustykę o najwyższych parametrach.

Koszty inwestycji

1. Jakie są planowane koszty inwestycji w Cichym Kąciku?

W warunkach konkursu na Krakowskie Centrum Muzyki w Cichym Kąciku określono maksymalny planowany łączny koszt obiektu realizowanego w oparciu o pracę konkursową wraz z zagospodarowaniem terenu do wysokości ok. 105 mln złotych (dokumentacja - 7 mln zł, prace budowlane i pierwsze wyposażenie - 95 mln zł, nadzory - 3 mln zł).

2. Ile kosztowały podobne obiekty w Polsce?

Najważniejsze sale koncertowe w Polsce powstawały w różnym czasie, kontekście i przy różnych perspektywach finansowania, także unijnego. Dla porównania NOSPR w Katowicach (oddany w 2013 r.) to koszt 305 364 372 zł, Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu (2016) - 331 483 364 zł, Filharmonia Gorzowska (2011) - 138 000 000 zł, Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza (2015) - 113 381 000 zł, Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach (2013) - 65 079 000 zł, a planowana siedziba orkiestry Sinfonia Varsovia w stolicy kraju szacowana jest na  632 000 000 zł.

Inwestycja na Grzegórzkach

1. Dlaczego miasto wycofało się z inwestycji, która miała powstać na Grzegórzkach we współpracy z województwem?

Decyzję miasta poprzedziła dogłębna analiza sytuacji związanej z nieprawidłowo rozstrzygniętym konkursem na budowę wspólnej sali koncertowej krakowskich orkiestr w Grzegórzkach. Przypomnijmy, że lokalizacja Centrum Muzyki na powojskowych terenach w dzielnicy Grzegórzki przy ul. Skrzatów planowana była jako wspólna siedziba dla trzech orkiestr: Chóru i Orkiestry Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, Orkiestry Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia oraz chóru i orkiestry Capelli Cracoviensis. Prezydent Miasta Krakowa brał udział w procesie scalania gruntów będących w dyspozycji Agencji Mienia Wojskowego, podpisał umowę o wspólnej realizacji zamierzenia, gdzie zadeklarował: finansowanie inwestycji w 1/3 jej kosztów, stworzenie parku miejskiego w rejonie ul. Skrzatów, realizację rozwiązań komunikacyjnych układu drogowego, a także wsparcie miasta na wszystkich etapach inwestycji. Prezydent udzielił Marszałkowi swojego pełnomocnictwa do czynności niezbędnych do przeprowadzenia konkursu architektonicznego dla inwestycji.

Jednoetapowy konkurs został przygotowany i ogłoszony przy współpracy Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Kraków (SARP). Już po rozstrzygnięciu konkursu, a przed podpisaniem umowy na wykonanie dokumentacji projektowej, okazało się, że jego zwycięzca (który za zwycięski projekt otrzymał nagrodę w kwocie 150 tys. zł brutto) podlegał wykluczeniu z uwagi na fakt, iż nie spełniał warunków udziału w postępowaniu konkursowym – nie realizował wcześniej obiektu o parametrach określonych warunkami konkursu. Tym samym stwierdzono, że wykonawcy, który podlegał wykluczeniu, bezpodstawnie wypłacono nagrodę, a także nieprawidłowo zaproszono do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki. W styczniu 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza unieważniła zamówienie z wolnej ręki i wykluczyła wykonawcę projektu. W tej sytuacji w lutym 2020 roku Urząd Marszałkowski unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia na projekt, a kilka dni później sprawa została zgłoszona do prokuratury. Urzędnicy złożyli zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Co prawda w Regulaminie Konkursu przewidziana była możliwość prowadzenia rozmów ze zwycięzcą drugiego miejsca, ale jest ona niezgodna z obecnymi interpretacjami Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Warto podkreślić, że przedstawiciele Zarządu Inwestycji Miejskich, a także Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa byli w stałym kontakcie z Departamentem Inwestycji Strategicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, który nadzorował postępowanie konkursowe, próbując uzyskać informację, jakie kroki w tej sytuacji zamierza podjąć Urząd Marszałkowski. Niestety nie została podjęta żadna decyzja w tym względzie. Dla miasta jest oczywiste, że konkurs obarczony tak istotną wadą prawną naraża całą inwestycję na niepowodzenie, zarówno, jeśli chodzi o termin realizacji, jak i możliwość wykonania dokumentacji projektowej w oparciu o zwycięską koncepcję. W opinii miasta niezgodne z prawem i w świetle obecnych przepisów niedopuszczalne jest kontynuowanie inwestycji obarczonej tak istotnymi wadami prawnymi.

W związku z tym Gmina Miejska Kraków wycofała się ze wspólnej realizacji inwestycji. O tej decyzji Marszałek Województwa Małopolskiego został poinformowany przez Prezydenta Miasta Krakowa podczas rozmowy, jak również pisemnie – pismem Jerzego Muzyka, Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa z 7 sierpnia 2020 r. Ponadto w wystąpieniu z dnia 2 października 2020 r., skierowanym do Marszałka, miasto potwierdziło wolę Gminy Miejskiej Kraków wycofania się ze wspólnej realizacji przedsięwzięcia, wyjaśniając i jednocześnie szczegółowo przedstawiając prawne podstawy dla takiego stanowiska.

W tej sytuacji Miasto powróciło do koncepcji budowy siedziby dla miejskich orkiestr w Cichym Kąciku, czyli lokalizacji rozważanej jako siedziba Capelli Cracoviensis od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Co więcej miasto poprawnie i zgodnie z prawem rozstrzygnęło konkurs, ma tytuł prawny do gruntów, a także ma zapisy planu umożliwiające wzniesienie kompleksu muzycznego. Działania miasta umożliwiają realizację obiektu i zapewnienie siedziby miejskim orkiestrom w planowanym harmonogramie, czyli do końca 2023 r.

2. Ile miała kosztować inwestycja na Grzegórzkach? Jak planowany wkład finansowy w tę inwestycję ma się do obiektu, który powstanie w Cichym Kąciku?

Koszt budowy sali na Grzegórzkach szacowany był na 265 mln zł (inwestycja w 67 proc. miała być finansowana przez Marszałka Województwa Małopolskiego, a w 33 proc. przez miasto). Należy tu dodać, że w opinii ekspertów realizacja zwycięskiego projektu przewyższyłaby szacowany budżet.

Oprócz 1/3 kosztów, czyli około 90 milionów złotych, miasto miało jeszcze pokryć koszt wybudowania układu drogowego (szacowane na kilkadziesiąt milionów złotych) i parku miejskiego.

W warunkach konkursu na Krakowskie Centrum Muzyki na Cichym Kąciku określono maksymalny planowany łączny koszt obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu, realizowanego w oparciu o pracę konkursową, do wysokości około 105 milionów złotych (dokumentacja 7 mln zł, prace budowlane i pierwsze wyposażenie 95 mln zł, nadzory 3 mln zł). Zatem te koszty są porównywalne do szacunków odnoszących się do realizacji na Grzegórzkach.

Warto podkreślić, że w piśmie Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa Andrzeja Kuliga do Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego zaproponowano, aby obydwie inwestycje: na Grzegórzkach i Cichym Kąciku realizowały ideę Centrum Muzyki rozproszonego i miały możliwość ubiegania się o dofinansowanie z Krajowego Funduszu Odbudowy.

3. Na kiedy planowany był odbiór inwestycji na Grzegórzkach i jakie parametry miała ta inwestycja?

Otwarcie obiektu na Grzegórzkach planowane było na przełomie 2024/2025 r. Centrum Muzyki miało być nową siedzibą Filharmonii Krakowskiej (podległą Urzędowi Marszałkowskiemu), jak i miejskich instytucji kultury: Capelli Cracoviensis i Sinfonietty Cracovii (instytucji podległych Gminie Miejskiej Kraków). Zakładano powstanie obiektu o powierzchni użytkowej ok. 28 tys. m2, w którego skład miały wejść sale koncertowe (największa na 1400 osób i mniejsze na 650-800 osób) i sale recitalowe (na 270-300 słuchaczy), sale prób, zaplecze administracyjne i socjalne oraz magazynowe.

4. Czy miasto nie wróci do realizacji wspólnej inwestycji z województwem?

Gmina Miejska Kraków nie przewiduje kontynuacji projektu budowy Centrum Muzyki na Grzegórzkach, ale jednocześnie popiera działania Marszałka Województwa Małopolskiego zmierzające do budowy tam siedziby Filharmonii Krakowskiej. Sądzimy, że pozwoli to nadać dzielnicy Grzegórzki nowe wartości społeczne, kulturalne i ekonomiczne. Wierzymy, że inwestycja w Grzegórzkach realizowana dla Filharmonii przyczyni się do rewitalizacji tego obszaru i stworzy przestrzeń służącą aktywności społecznej, pozwoli także krakowskiej Filharmonii uzyskać właściwe warunki do codziennej pracy.

Niezależnie o decyzji miasta dotyczącej wycofania się z inwestycji na ul. Skrzatów, miasto Kraków podtrzymuje deklaracje dotyczące utworzenia parku miejskiego na terenach okalających planowaną infrastrukturę kulturalną na Grzegórzkach, a także współpracę kulturalną i promocyjną w zakresie zbudowania komplementarnego charakteru obydwu ważnych ośrodków kultury muzycznej.

5. Czy w Krakowie będziemy mieć dwa centra muzyki?

Nie wiemy, jakie kroki w obecnej sytuacji podejmie Urząd Marszałkowski, niemniej jednak w opinii miasta budowa dwóch kompleksów muzycznych w mniejszej skali może przyczynić się do ożywienia kulturalnego w obydwu przeciwległych częściach Krakowa i pozwoli korzystać z oferty muzycznej większej liczbie osób. Takie realizacje są np. w Katowicach, gdzie w promieniu 2 km mieszczą się trzy duże obiekty muzyczne (NOSPR, Akademia Muzyczna, Filharmonia Śląska), a jest to miasto liczące niecałe 300 tys. mieszkańców. Co więcej w aglomeracji śląskiej sale koncertowe odnajdziemy też w Bytomiu, Chorzowie.

Cichy Kącik – lokalizacja, komunikacja, zieleń

1. Skąd pojawiła się ponownie, po wielu latach, idea zlokalizowania Centrum Muzyki w Cichym Kąciku?

Idea zlokalizowania kompleksu muzycznego dla krakowskich orkiestr w Cichym Kąciku ma długą historię. To miejsce wybrał prof. Stanisław Gałoński w latach 90., uzyskując poparcie nie tylko ówczesnych najwybitniejszych przedstawicieli świata kultury, jak: Wisława Szymborska, Krzysztof Penderecki, Andrzej Wajda, ks. inf. Jerzy Bryła, Maria Mazaraki, Kaja Danczowska, Elżbieta Stefańska, ale także większości środowiska muzycznego, w tym organizacji i podmiotów muzycznych. W listopadzie 1991 roku została założona Fundacja Dla Realizacji Siedziby Capelli Cracoviensis, która rozpoczęła zbieranie funduszy na zaprojektowanie i budowę sali koncertowej. Miasto użyczyło na ten cel działki w Cichym Kąciku, przy ul. Piastowskiej. Z powodu niewystarczających środków finansowych Fundacja nie była jednak w stanie zrealizować przedsięwzięcia. W obliczu trudności z realizacją projektu na Grzegórzkach prezydent Krakowa wypowiedział Fundacji Dla Realizacji Siedziby Capelli Cracoviensis umowę dzierżawy i zadecydował o zrealizowaniu tu kompleksu muzycznego, który będzie siedzibą zarówno Capelli Cracoviensis, jak też Sinfonietty Cracovii.

2. Dlaczego nikt nie rozmawiał z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w Cichym Kąciku?

Takie rozmowy toczyły się z niemal wszystkimi najważniejszymi najemcami terenu przewidywanego na budowę sali koncertowej. Dzierżawioną od miasta działkę Fundacja Dla Realizacji Siedziby Capelli Cracoviensis podnajmowała rozmaitym przedsiębiorcom. Najemcom wypowiedziano umowy w kwietniu 2020 roku z założeniem wyprowadzenia się z końcem września 2020 r. Na terenie przewidzianym pod inwestycję działała m.in. stacja benzynowa, parking dla autokarów, warsztat samochodowy oraz popularna inicjatywa gastronomiczna Bezogródek, której uczestnicy (jak sami wskazywali w informacjach cytowanych przez media) zdawali sobie sprawę z ryzyka biznesowego i byli przygotowani na konieczność zakończenia działalności w tym miejscu. Bezogródek przy Cichym Kąciku działał cztery lata. Miasto ma świadomość, jak lubiane było to miejsce, dlatego odbyły się rozmowy z Zarządem Zieleni Miejskiej na temat możliwości znalezienia podobnej lokalizacji dla około 20 pojazdów typu food truck. Niestety nie było możliwości spełnienia oczekiwań Bezogródka w zakresie zapewnienia terenu uzbrojonego w prąd, wodę i kanalizację.

3. Czy inwestycja w Cichym Kąciku nie „zatka” tej części Krakowa i tak już bardzo zakorkowanej?

Miasto szacuje, że inwestycja nie spowoduje radykalnego zwiększenia ruchu samochodowego w tym rejonie. Zwiększenie ruchu związanego z działalnością koncertową będzie występować głównie w godzinach popołudniowych i wieczornych, z reguły w weekendy, a zatem poza szczytem przewozowym. Obecnie trwają przygotowania do realizacji linii tramwajowej na ul. Piastowskiej (odcinek od pętli Cichy Kącik do skrzyżowania z ul. Bronowicką). Poprawi to dostępność tego obszaru dla korzystających z transportu zbiorowego i powinno również wpłynąć na ruch pieszy, rowerowy i samochodowy w okolicy Błoń.

4. Czy zniknie zieleń i drzewa w tej części Krakowa?

Nie, a co więcej obecny drzewostan został otoczony opieką. Zielone i rekreacyjne walory tej części Krakowa są dla projektantów podstawowym punktem odniesienia. Mamy do czynienia z obszarem o wysokich walorach ekologicznych i rekreacyjnych. Funkcje te zostaną wzmocnione. Koncepcja zagospodarowania zielenią terenów wokół inwestycji zostanie opracowana w II etapie realizacji inwestycji.

5. Architektura planowanego obiektu wydaje się kameralna, ale czy inwestycja nie zabetonuje Błoni?

Z uwagi na wskaźniki określone w planie oraz uwarunkowania terenowe – ograniczenie wysokości budynku do 13 m oraz niski wskaźnik intensywności zabudowy – uczestnicy konkursu na koncepcję nie mieli łatwego zadania. Zaproponowana przez autorów zwycięskiej koncepcji minimalistyczna przeszklona bryła na planie litery „L” otoczona jest rytmiczną, zgeometryzowaną kolumnadą. Główną część obiektu stanowi obejmująca trzy kondygnacje sala koncertowa dla 1012 widzów. W gmachu zaplanowano także przeplatane z wewnętrznym patio trzy studia (black box, orkiestra, chór), aulę i przestrzeń edukacyjną, a na zewnątrz amfiteatr i plac zabaw.

6. Powstają nowe plany komunikacyjne w tej części Krakowa, co budzi niepokój mieszkańców - o co konkretnie chodzi?

Miasto nie rezygnuje z przygotowania do budowy linii tramwajowej, która ma połączyć osiedle Azory z pętlą w Cichym Kąciku. Po unieważnieniu pierwszego postępowania, z uwagi na wysokość złożonych ofert, Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie (ZIM) ogłosił przetarg, który ma wyłonić wykonawcę wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji budowy linii tramwajowej Cichy Kącik – Azory wraz z niezbędną infrastrukturą oraz uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DUŚ). Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie przynajmniej czterech wariantów przebiegu wzdłuż ulic: Piastowska – Głowackiego – Weissa od połączenia z projektowanymi rozwiązaniami linii tramwajowej Krakowskiego Szybkiego Tramwaju  (os. Krowodrza Górka – Azory) przy ul. Weissa do pętli Cichy Kącik wraz z budową obiektów inżynierskich. Dodatkowo, ZIM chce, by projektanci opracowali koncepcję i uzyskali decyzję środowiskową dla przebudowy odcinka od pętli Cichy Kącik do ul. Królowej Jadwigi wraz z nowym mostem nad Rudawą i ścieżkami rowerowymi. Linia Azory – Cichy Kącik jest elementem budowy układu obwodnic tramwajowych. Torowisko pomiędzy osiedlem Azory a pętlą Cichy Kącik ma z kolei umożliwić połączenie tramwajowe pomiędzy zachodnimi dzielnicami Krakowa, dla których obecnie trudną do pokonania barierą jest magistrala kolejowa. Takie rozwiązanie spowoduje, że przejazd tramwajem pomiędzy osiedlami Azory czy Krowodrza Górka a Miasteczkiem Studenckim AGH nie będzie trwał kilkadziesiąt minut jak obecnie, tylko kilkanaście. Ma to być także alternatywa dla jedynego obecnie korytarza tramwajowego łączącego północ miasta ze Śródmieściem.

Potrzeby mieszkańców i orkiestr miejskich

1. Dlaczego nie zapytano mieszkańców czy życzą sobie sali koncertowej w Cichym Kąciku?

Plany budowy sali koncertowej w tym miejscu są mieszkańcom znane od lat 90. A zorganizowane na przełomie 2020 i 2021 roku konsultacje społeczne z mieszkańcami miały na celu doprecyzowanie funkcji miejsca, jego lokalizacji, dodatkowych parametrów, m.in. oczekiwań dotyczących zorganizowania przestrzeni foyer, przestrzeni wspólnych czy obecności w tym miejscu innych funkcji społecznych (np. przedszkola muzycznego). Konsultacje trwały od 2 listopada 2020 r. do 29 stycznia 2021 r. Miały charakter bezpośrednich rozmów z mieszkańcami, publicznej prezentacji prac konkursowych oraz prezentacji idei przed Komisją Dialogu Obywatelskiego. W ramach konsultacji do urzędu wpłynęło także ok. 1100 ankiet, które są obecnie analizowane przez Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK. Dodatkowe informacje w tym zakresie zostaną udostępnione w raporcie z konsultacji.

2. Czy w konsultacjach z mieszkańcami zwracano uwagę na potrzebę zapewnienia autonomii orkiestr?

Obowiązkiem miasta jest zapewnienie siedzib i miejsca dla codziennej pracy artystycznej flagowych krakowskich zespołów muzycznych – dla Capelli Cracoviensis oraz Orkiestry  Królewskiego Stołecznego Miasta Krakowa Sinfonietty Cracovii. Autonomia orkiestr jest zagadnieniem regulowanym poprzez statuty tych instytucji, działają one zgodnie z Ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Miasto, wspólnie z dyrektorami obu orkiestr miejskich przystąpiło do przygotowywania ostatecznego planu funkcjonalno-użytkowego Centrum, w którym zostaną uwzględnione wszystkie potrzeby obu zespołów. Wyłoniona w konkursie koncepcja odpowiada na zapotrzebowanie miejskich zespołów, a jednocześnie wpisuje się w charakter miasta i bezpośredniego otoczenia. Ostateczny kształt obiektu będzie uzgadniany i rozwijany stosownie do potrzeb przede wszystkim orkiestr, ale również oczekiwań mieszkańców, zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych. Liczymy, że parametry funkcjonalne i znaczna przestrzeń użytkowa pozwoli obydwu zespołom prowadzić komplementarną działalność artystyczną a jednocześnie obydwa zespoły będą się inspirować i tworzyć wspólne przedsięwzięcia. Miasto ma świadomość, jak ważną pracę artystyczną, edukacyjną, programową proponują obydwa zespoły. Orkiestry te występują w renomowanych salach koncertowych świata, są zapraszane w trasy koncertowe i na ważne festiwale, zdobywają prestiżowe nagrody. Od początku istnienia (Capella Cracoviensis niedawno świętowała jubileusz 50-lecia, a Sinfonietta Cracovia 25-lecia) nie mają jednak swojego stałego miejsca.

Obiekt stwarza też możliwość organizowania pracy także dla większych zespołów, może być przestrzenią gościnną np. dla projektów Filharmonii Krakowskiej, Orkiestry Akademii Beethovenowskiej i innych ważnych zespołów zawodowych Krakowa, np. Chóru Polskiego Radia czy Spółdzielni Muzycznej. Miejsce ma wyrażać ideę współpracy i otwartości.

Dom dla muzyki

1. Jaka jest idea Krakowskiego Centrum Muzyki na Cichym Kąciku i jak to miejsce wpłynie na wizerunek miasta?

Idea budowy Krakowskiego Centrum Muzyki (KCM) zakłada powstanie innowacyjnego kompleksu, w którym zostaną wykorzystane najlepsze światowe rozwiązania urbanistyczne, architektoniczne, akustyczne i funkcjonalne. Sala ma być symbolicznym i rzeczywistym domem dla muzyki, sercem muzycznego Krakowa, przestrzenią działalności artystycznej i programowej najważniejszych krakowskich zespołów muzycznych, ale także centrum edukacji muzycznej, profesjonalnej, artystycznej. Centrum ma stać się miejscem współpracy krakowskiej sceny muzycznej z międzynarodowym środowiskiem oraz uznanymi sławami i wpisywać się w sieć europejskich sal koncertowych (np. zrzeszonych w organizacji European Concert Halls Organization ECHO). Tu będą odbywać się także transmisje radiowe, telewizyjne i internetowe koncertów. Miejsce to ma budować prestiż i markę Krakowa, który szczyci się tytułem Europejskiej Stolicy Kultury 2000 i polskiej stolicy kultury.

2. Jak będzie wyglądać zarządzanie obiektem?

Miasto obecnie analizuje dwa modele zarządzania Centrum Muzyki w Cichym Kąciku. Prawdopodobnie operatorem zewnętrznym obiektu (wraz z zagospodarowanym terenem i parkingiem) będzie ARMK, co pozwoli zapewnić obsługę techniczną, administracyjną, naprawy gwarancyjne dla przyszłych użytkowników – orkiestr miejskich i podmiotów muzycznych. Takie rozwiązanie, czyli powierzenie inwestorowi technicznego administrowania budynkiem, pozwoliłoby na zapewnienie orkiestrom warunków do skupienia się na pracy programowej i artystycznej.

3. Na jakie potrzeby krakowskiego sektora muzycznego odpowie Centrum Muzyki na Cichym Kąciku? 

W Krakowie odbywa się łącznie ok. 1554 koncerty muzyki klasycznej, co stawia Kraków na drugiej pozycji w kraju, po Warszawie (2275 koncerty). Według analizy sektora muzycznego w Krakowie obecnie z oferty muzyki klasycznej korzysta ok. 110 tys. osób a zrealizowane badanie pokazuje, że dzięki kompleksowi muzycznemu w Cichy Kąciku liczba ta może wzrosnąć do 280-340 tys. odbiorców w pierwszym roku pełnego wykorzystania obiektu.

Dodatkowe informacje dotyczące analizy sektora muzycznego w mieście, jak też założeń i celów, które ma spełnić Centrum Muzyki w Cichym Kąciku można znaleźć w prezentacji (plik pdf).

 

Logo miasta Krakowa

 

Rada i Zarząd Dzielnicy V Krowodrza
pl. Inwalidów 6
30-033 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax. 
(012) 636-95-95
e-mail 
rada@dzielnica5.krakow.pl

godziny przyjmowania mieszkańców:
10:00 -14:00

Herb Krowodrzy