Głowna treść

Konsultacje społeczne dotyczące opracowania wielowariantowej koncepcji zagospodarowania Placu Nowego w Krakowie

Konsultacje społeczne dotyczące opracowania wielowariantowej koncepcji zagospodarowania Placu Nowego w Krakowie

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących opracowania wielowariantowej koncepcji zagospodarowania Placu Nowego w Krakowie w zakresie przebudowy chodników, nawierzchni placu, infrastruktury technicznej i elementów małej architektury.

Konsultacje prowadzone są przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia na podstawie uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Konsultacje przeprowadzane będą w dniach: 1 kwietnia – 14 maja 2021 r..

W ramach konsultacji zaplanowano:

  1. Spotkanie dla mieszkańców w dniach 10 i 11 maja 2021 roku. Ze względu na sytuację epidemiologiczną spotkania będą mogły odbyć się wyłącznie w formule on-line. Dokładna godzina spotkania oraz ew. link do spotkania on-line zostaną opublikowane w terminie późniejszym.
  2. Dyżury telefoniczny eksperta w dniach 12 i 13 maja 2021 Nr telefonu zostanie podany w terminie późniejszym.
  3. Możliwość wypełnienia w dniach 1-16 kwietnia 2021 roku ankiety elektronicznej służącej zebraniu opinii mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków, organizacji pozarządowych i innych interesariuszy.
  • Link do ankiety oraz informacje dotyczące przedmiotowych konsultacji są dostępne na stronie internetowej: www.obywatelski.krakow oraz stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

 

Logo miasta Krakowa

 

Rada i Zarząd Dzielnicy V Krowodrza
pl. Inwalidów 6
30-033 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax. 
(012) 636-95-95
e-mail 
rada@dzielnica5.krakow.pl

godziny przyjmowania mieszkańców:
10:00 -14:00

Herb Krowodrzy