Głowna treść

Zwołanie XXXII nadzwyczajnej sesji Rady Dzielnicy V Krowodrza w dniu 10 lutego 2021r. o godz. 18.00

Porządek obrad XXXII nadzwyczajnej sesji Rady Dzielnicy V Krowodrza ul. Kazimierza Wielkiego 112/2 w dniu 10 lutego 2021 r. o godzinie 18.00 (tryb stacjonarno – zdalny)

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przedstawienie projektu porządku obrad.
  3. Przyjęcie uchwały w sprawie opinii projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kazimierza Wielkiego”(projekt Zarządu)
  4. Przyjęcie uchwały w sprawie opinii projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kazimierza Wielkiego”(projekt Zarządu)
  5. Przyjęcie uchwały w sprawie opinii projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kazimierza Wielkiego”(projekt Zarządu)
  6. Przyjęcie uchwały w sprawie opinii ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami podziemnymi i zagospodarowaniem terenu na działce nr 284/3 obr. 46 Krowodrza wraz z infrastrukturą techniczną i obsługą komunikacyjną na działkach nr 284/2 (część) i 284/3 obr. jw., przy ul. Mazowieckiej w Krakowie” (projekt Komisji Architektury, Budownictwa i Urbanistyki )
  7. Oświadczenia i komunikaty.
  8. Zakończenie sesji.

Pobierz:

 

Logo miasta Krakowa

 

Rada i Zarząd Dzielnicy V Krowodrza
pl. Inwalidów 6
30-033 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax. 
(012) 636-95-95
e-mail 
rada@dzielnica5.krakow.pl

godziny przyjmowania mieszkańców:
10:00 -14:00

Herb Krowodrzy